1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady organizacji zajęć sportowych w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Vip Ski Zieleniec której właścicielem jest Patrycja Jakubiec, prowadząca działalność gospodarczą, NIP 8831749472, REGON 021425536, ul. Boh. Getta 4/9, 57-340 Duszniki-Zdrój

2. Przed korzystaniem z usług każdy klient/kursant zobowiązany jest zapoznać się z zasadamibezpieczeństwa na stoku i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. W przypadku osóbniepełnoletnich warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgoda i akceptacja Regulaminuprzez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Lekcje w Szkole Narciarskiej Ski&Snow VipSki można rezerwować osobiście, telefonicznie pod numerem +48 500 606 228,  lub napisać maila: szkolka.vipski@gmail.com 

4. Opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w  biurze szkoły  przy drodze.

5. Zarezerwowaną lekcję należy opłacić najpóźniej 15 min przed jej rozpoczęciem, po upływieokreślonego czasu lekcja zostanie anulowana.

6. W sytuacji, gdy Uczeń spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia jej.

7. Lekcja w Szkole Narciarskiej VipSki trwa 55 minut.

8. Cena lekcji nie zawiera opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klienta. Uczeń zobowiązanyjest zgłosić się na zajęcia z zakupionym karnetem zgodnie z cennikiem Zieleniec Ski Arena

9. Szkoła Narciarska nie zapewnia Uczniom sprzętu narciarskiego oraz nie ponosiodpowiedzialności za zagubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.

10. Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe najpóźniej godzinę przedplanowanym rozpoczęciem zajęć. Pakiet godzinowy ważny jest dla jednej osoby. Płatność zacały pakiet dokonuje się przed pierwszymi zajęciami, za zajęcia, które nie odbyły się zprzyczyn kursanta nie zwracamy kosztów.

11. Uczniowie zgłaszający się na lekcję powinien mieć przygotowane narty/snowboard, kije, kaskoraz karnet.

12. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do ukończenia 16 r.ż. jest zobowiązanydo noszenia podczas jazdy na stoku kasku ochronnego.

13. Uczniowie Szkoły Narciarskiej spotykają się punktualnie z Instruktorem przed Biurem Szkoły.

14. Przed przystąpieniem do lekcji Uczeń Opiekun zobowiązany jest przekazać Instruktorowi,szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia,sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanietych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usługświadczonych przez Szkołę Narciarską VipSki

15. Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka po skończonychzajęciach spod Biura Szkoły.

16. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływemalkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconejkwoty za lekcje.

17. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Uczniom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Ucznia jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji wprzypadku uporczywego niestosowania się przez Ucznia do wydawanych zaleceń. W takimprzypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

18. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

19. Szkoła Narciarska VipSki  zastrzega sobie prawo dodokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r.

20. Nauka jazdy na nartach i snowboardzie wiąże się z ryzykiem. Szkoła wraz z instruktorem nieponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwanialekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

21. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych dowykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniemdo ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

22. Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za kontuzje aninieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

23. Godziny otwarcia szkółki: 9.00-20.00.Klauzula informacyjna dla Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej

1) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Jakubiec, ul. Boh. Getta 4/9 57-340 Duszniki-Zdrój

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie zajęć sportowych, w tym w ramach Mini Zimowisk, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -prawnie uzasadnionego interesu administratora a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) jako dane niezbędne do zawarcia umowy

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danychosobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ichsprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych